Zásady ochrany osobných údajov .

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás poprosiť, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.

NR-TECH s.r.o., spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť bude nadobudnutá 25.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

V tomto dokumente zhrňujeme dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s našou činnosťou – propagácia nehnuteľností a fotenie, poskytnete. Poučenie je súčasťou smerníc o ochrane osobných údajov, tie sú  záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej partnerov. Pojednávajú o účele osobných údajov a presne stanovujú spôsoby, ako majú byť osobné údaje našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov chránené. Poučenie je súčasťou komplexných smerníc, ktoré sú uložené v priestoroch firmy a dostupné na vyžiadanie.

Prevádzkovateľ: NR-TECH s.r.o., IČO: 53066961, DIČ: 2121248415, pre zahraničné platby v ramci EU – IČ DPH: SK2121248415

Sídlo: Selyeho ul. 2966/25, 945 01 Komárno

www.nrtech.sk

Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov:
Ing. Nikolas Remeš, konateľ,
remes@nrtech.sk, 0917 340 670

Rozsah spracovania osobných údajov:

Spoločnosť NR-TECH s.r.o. spracováva osobné údaje poskytnuté zákazníkom prostredníctvom formulára registrácie, elektronickou alebo písomnou cestou prípadne inou cestou, napríklad telefonicky alebo písomne. Akt registrácie prebieha na webovej stránke spoločnosti NR-
TECH s.r.o. (www.nrtech.sk), telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Spracovávané osobné údaje môžu zahrňovať najmä:

Osobné údaje bežné: meno, priezvisko, emailová adresa a, pokiaľ sú zákazníkom poskytnuté, taktiež akademický titul, adresa bydliska, telefónne číslo. V súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke NR-TECH www.nrtech.sk sú spracované aj IP adresa, súbory cookies a prípadne device identifikátor zariadenia zákazníka (pre prípadnú zmenu rozlíšenia grafiky stránok pre väčší komfort zákazníka).

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Osobné údaje citlivé, resp. zvláštnej kategórie (čl. 9 Nariadenia), spoločnosť NR-TECH s.r.o. nevyžaduje, nespracúva a ani neuchováva.Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie: Osobné údaje zákazníkov sú spracované za účelom zaistenia ich riadnej účasti v systéme tak, aby bolo možné poskytnúť zákazníkovi všetky dojednané služby, bonusy a výhody, t.j. poskytnutie zliav, výpočet provízií, motivačných bonusov, informácie o novinkách atď.Informácie sú využívané najmä pri komunikácii so zákazníkom a to najmä:

 1. Pri identifikácii zákazníka v distribučnej sieti za účelom
  poskytnutia zľavy.
 2. Pre vnútornú komunikáciu so zákazníkom (napríklad zasielanie noviniek, prípadne vystavenie potvrdenia pre daňové účely).
 3. V súvislosti s plnením právnych povinností spoločnosti NR-TECH s.r.o., ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU, alebo pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov NR-TECH s.r.o., alebo pre účely oprávnených
  záujmov spoločnosti, alebo iných osôb (podľa Nariadenia);

V niektorých prípadoch môžu byť niektoré osobné údaje v rozsahu meno, využité k verejnej prezentácii a na marketingové účely spoločnosti NR-TECH s.r.o. voči jestvujúcim, alebo potenciálnym zákazníkom, resp. verejnosti, s cieľom podporiť marketing spoločnosti.

Zdroje osobných údajov: Spracovávané osobné údaje sú získavané od zákazníkov, a to najmä v súvislosti s registráciou v spoločnosti NR-TECH s.r.o.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov: Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne.

Súhlas je možné odvolať písomným oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti NR-TECH s.r.o., alebo na emailovú adresu remes@nrtech.sk.

Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti, môže spoločnosť spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

Subjekty spracovávajúce osobné údaje: Osobné údaje spracovávajú priamo zamestnanci alebo zmluvní partneri spoločnosti NR-TECH s.r.o.,
a to v písomnej a elektronickej forme.

Osobné údaje môžu pre spoločnosť takto spracovávať tiež ďalšie subjekty v postavení tzv. spracovateľov, s ktorými spoločnosť uzavrie zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ide výhradne o spoločnosti, ktoré sa priamo podieľajú na systéme fungovania spoločnosti NR-TECH s.r.o. ako účtovná firma, firmy, ktoré vytvárajú Informačné systémy a pod. Mimo iné sú všetci partneri zmluvne viazaní ochranou údajov a úplným zákazom iného nakladania s osobnými údajmi ako pre spoločnosť NR-TECH a jej výrobky či marketing.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám: Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícii spracovateľov osobných údajov činných pre NR-TECH s.r.o. , s ktorými bude so spoločnosťou pri poskytovaní podpory spolupracovať.

So zvláštnym predchádzajúcim súhlasom zákazníka môžu byť osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, prípadne verejnosti v súvislosti s verejnou prezentáciou a marketingovou činnosťou spoločnosti.

Obdobie, pre ktoré zákazník súhlasí so spracovávaním a doba uloženia osobných údajov:

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na celé obdobie účasti zákazníka v Informačnom Systéme spoločnosti NR-TECH. Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený, končí taktiež odvolaním súhlasu.

Osobné údaje budú spracované a uložené po dobu účasti zákazníka v Informačnom Systéme spoločnosti NR-TECH.

Potom, čo bude účasť zákazníka v systéme ukončená, uchováva spoločnosť osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre dodržanie legislatívy SR
(zákony o účtovníctve a daniach).

Práva dotknutých osôb: V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov: Spoločnosť NR-TECH s.r.o. sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety zákazníkom pri naplňovaní práv uvedených nižšie, ale aj ostatných Nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

 • Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia. • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a spoločnosť je povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v spoločnosti.
 • Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21

Nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť NR-TECH s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, NR-TECH s.r.o. ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Aktuálne platné znenie POUČENIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (posledná aktualizácia 18. apríla 2018) je vždy zverejnené na stránkach spoločnosti.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Kliknutím na tlačidlo nám udelíte súhlas na spracovanie osobných údajov.